دانلود مقاله ای کامل در رابطه با تقلب های دانشگاهی

تقلب های دانشگاهی

 

| تقلب های دانشگاهی |

| مقاله آموزشی |

 

امروزه تقریباً درتمام مراکز آموزشی دنیا تقلب به صورت یک معضل آموزشی درآمده است.این مقاله به بررسی علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه های آمریکامی پردازد.
جیمزکارگ تیلور ، استاد دانشگاه آریزونا ،از تقلب های زیادی که درکلاس درس او- تاریخ موسیقی جاز- صورت می گرفت متحیر بود. دانشجویان از روی برگه یکدیگر می نوشتند، با سرفه کردن به صورت رمزی با دوستانشان ارتباط برقرارمی کردند. ودرحالی که تظاهر می کردند از فرط خستگی، دست خودرا به پشت سرشان می برند جواب هاراکه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان می دادند. او یکبار متوجه دانشجویی شد که با تلفن همراه جواب ها را به پیجر دوستش می فرستاد. برای مثال ۲ × ۵۴ بود، بدین معنی که جواب سؤال ۵۴ گزینه ب است. کارگ تیلور آنها را از کلاس بیرون انداخت وبه هردو آنها نمره تک داد …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...