دانلود کتاب آموزش لغات ترکی آذربایجانی

 دانلود کتاب آموزش زبان ترکی

 

آموزش لغات ترکی آذربایجانی

 

زبان کنونی آذربایجان، از نظر منشا و پیوستگی تاریخی، از زبانهای منشعب از شاخه ترکی زبانهای  آلتائیک است که موطن اصلی آن در ادوار تاریخی، نخست جلگه های وسیع آسیای مرکزی و سواحل ینی سئی بوده و بعدا، در طول اعصار و قرون در نتیجه مهاجرت و اسکان قبائل و اقوام ترک زبان گسترش یافته و دامنه آن از یک طرف تا سوریه و بین النهرین و از طرف دیگر تا شبه جزیره بالکان کشانده شده و زبان تکلم وکتابت ملل و اقوام مختلف گشته است. در این کتاب مبنای لغات ترکی (آذربایجان) بیان شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...