دانلود کتاب اسلام پزشک بی دارو

اسلام پزشک بی دارو

 

نام کتاب :اسلام پزشک بی دارو
مؤ لف : احمد امین شیرازى

 

با توجه به این که ارزش و اهمیت غذاشناسى در میان دانشمندان اسلامى بویژه ایرانیان مسلم میگردد. کتاب حاضر تطبیق و سنجشى است که بین غذاشناسى اسلامى و غذاشناسى روز شده و در کنار آیات و روایات اسلامى که تکیه گاه اساسى این کتاب است به مقالات دانشمندان علوم بهداشتى و غذایى نیز اشاره شده که خواننده با مطالعه آن وسعت و عظمت مکتب آسمانى اسلام پى میبرد وبخوبى میشود چگونه اولیاء گرامى این آئین در ۱۴ قرن قبل نکات دقیق غذاشناسى و بهداشتى را به پیروان خود خاطر نشان کرده و براى مداواى مردم از آنها استفاده نموده اند.

 

فهرست مطالب
–     مقدمه
–     گرسنگى
–     کمبود مواد غذایى
–     غذا شناس
–     پزشک
–     اهمیت کار غذا شناسان
–     اسلام و تغذیه
–     اهمیت اسلام به سلامت جسم
–     قسمت اول شامل شش بخش
–     بخش دوم : غذاشناسى اسلام
–     بخش سوم : میوه ها
–     بخش چهارم : سبزیها
–     بخش پنجم :گلها و روغنها
–     بخش ششم : عوامل مرگ تدریجى
–     قسمت دوم تاءثیر اخلاق بر جسم و بدن

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...